23.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 53 +++

Autor:
Jörg Hagenow

Ginrin Showa Sansai ca.

22.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 Nr. 52 +++

Bild-Nr. 600

Autor:
Jörg Hagenow

Gosanke Mix 41-45cm

20.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 51 +++

Bild-Nr. 598

Autor:
Jörg Hagenow

Hirenaga Mix

20.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 50 +++

Bild-Nr. 597

Autor:
Jörg Hagenow

Hirenaga Mix

20.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 Neu 50 +++

Bild-Nr. 596

Autor:
Jörg Hagenow

Hirenaga Nisai

20.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 49 +++

Bild-Nr. 595

Autor:
Jörg Hagenow

Beni Kumonryu 45cm

19.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 48 +++

Bild-Nr. 594

Autor:
Jörg Hagenow

... looking for the best Koi  !

19.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 47 +++

Bild-Nr. 593

Autor:
Jörg Hagenow

Maruten Ginrin Ochiba  Nisai

19.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 46 +++

Bild-Nr. 592

Autor:
Jörg Hagenow

Nisai Kohaku

19.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 45 +++

Bild-Nr. 591

Autor:
Jörg Hagenow

Asagi

17.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 44 +++

Bild-Nr. 590

Autor:
Jörg Hagenow

NEU UND SELTEN : Cha Utsuri

17.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 43 +++

Bild-Nr. 589

Autor:
Jörg Hagenow

NEU UND SELTEN : Cha Utsuri

17.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 42 +++

Bild-Nr. 588

Autor:
Jörg Hagenow

NEU UND SELTEN  :    Cha Utsuri 

17.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 41 +++

Bild-Nr. 587

Autor:
Jörg Hagenow

Nisai Doitsu Hariwake ca. 45cm

17.11.2017
+++ Japan 2018 neu 40 +++

Bild-Nr. 586

Autor:
Jörg Hagenow

Maruten Kujaku , Nisai 

16.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 39 +++

Bild-Nr. 585

Autor:
Jörg Hagenow

Koi&Co. Einkaufsteam 2018 bei Daisuke

16.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 38 +++

Bild-Nr. 584

Autor:
Jörg Hagenow

Nisai Kikusui

16.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 37 +++

Bild-Nr. 583

Autor:
Jörg Hagenow

Nisai Kikusui 

16.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 36 +++

Bild-Nr. 582

Autor:
Jörg Hagenow

Nisai Kikusui

16.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 35 +++

Bild-Nr. 581

Autor:
Jörg Hagenow

Nisai Kikusui

16.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 34 +++

Bild-Nr. 580

Autor:
Jörg Hagenow

Sansai Kikusui

16.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan Koi 2018 neu 33 +++

Bild-Nr. 579

Autor:
Jörg Hagenow

Kikusui Nisai

16.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 32 +++

Bild-Nr. 578

Autor:
Jörg Hagenow

Sansai Kikusui 

15.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 31 +++

Bild-Nr. 577

Autor:
Jörg Hagenow

Top Kujaku ca. 60cm

15.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 30 +++

Bild-Nr. 576

Autor:
Jörg Hagenow

Beni Kin Matsuba

15.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 Neu 29 +++

Bild-Nr. 575

Autor:
Jörg Hagenow

Ginrin Sanke , 80-85cm

15.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 28 +++

Bild-Nr. 574

Autor:
Jörg Hagenow

Doitsu Chagoi 

15.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 27 +++

Bild-Nr. 573

Autor:
Jörg Hagenow

Kin Ki Utsuri

15.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 26 +++

Bild-Nr. 572

Autor:
Jörg Hagenow

Kin Ki Utsuri 

15.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 25 +++

Bild-Nr. 571

Autor:
Jörg Hagenow

Sansai Platinum 2 

12.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 24 +++

Bild-Nr. 570

Autor:
Jörg Hagenow

Sansai Platinum 

12.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 23 +++

Bild-Nr. 569

Autor:
Jörg Hagenow

Super Jumbo 87cm Doitsu Karashi 

11.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 22 +++

Bild-Nr. 568

Autor:
Jörg Hagenow

Hi Utsuri 

11.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 21 +++

Bild-Nr. 567

Autor:
Jörg Hagenow

Hi Utsuri

11.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 20 +++

Bild-Nr. 566

Autor:
Jörg Hagenow

Hi Utsuri

11.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 19 +++

Bild-Nr. 565

Autor:
Jörg Hagenow

Shusui , Sansai , ca. 60cm

11.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 neu 17 +++

Bild-Nr. 564

Autor:
Jörg Hagenow

Hi Shusui Sansai ca. 60cm

09.11.2017 | Japan-Reise
+++ Showa 2018 neu 16 +++

Bild-Nr. 562

Autor:
Jörg Hagenow

ca. 65cm

09.11.2017
+++ Showa 2108 neu 15 +++

Bild-Nr. 561

Autor:
Jörg Hagenow

ca. 75cm

09.11.2017 | Japan-Reise
+++ Showa 2018 neu 14 +++

Bild-Nr. 560

Autor:
Jörg Hagenow

ca. 75 cm 

09.11.2017 | Japan-Reise
+++ Showa 2018 neu 13 +++

Bild-Nr. 559

Autor:
Jörg Hagenow

ca. 75cm 

09.11.2017 | Japan-Reise
+++ Showa 2018 neu 12 +++

Bild-Nr. 558

Autor:
Jörg Hagenow

ca. 75cm

09.11.2017 | Japan-Reise
+++ Showa 2018 neu 11 +++

Bild-Nr. 557

Autor:
Jörg Hagenow

ca. 75 cm

08.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 Nr. 10 +++

Bild-Nr. 556

Autor:
Jörg Hagenow

Sansai Ginrin Showa , High - Class , 60+

08.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 Nr. 9 +++

Bild-Nr. 555

Autor:
Jörg Hagenow

Sansai Showa High-Class , ca. 65cm

08.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 Nr. 8 +++

Bild-Nr. 554

Autor:
Jörg Hagenow

Doitsu Sansai High-Class Showa 60+

07.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 Neu Nr. 7 +++

Bild-Nr. 553

Autor:
Jörg Hagenow

Nisai Mix 1

07.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 Neu Nr. 6 +++

Bild-Nr. 552

Autor:
Jörg Hagenow

Nisai Goshiki 2

07.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 Neu Nr. 5 +++

Bild-Nr. 551

Autor:
Jörg Hagenow

Nisai Goshiki

07.11.2017 | Japan-Reise
+++ Japan 2018 Neu Nr.4 +++

Bild-Nr. 550

Autor:
Jörg Hagenow

Nisai Kinki Utsuri